گذاشتن ایمپلنت به روش پانچ(بدون جراحی) و گذاشتن روکش ها

لبخندی زیبا همراه با فناوری

گذاشتن ایمپلنت به روش پانچ(بدون فلپ)

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت سرامیکی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت سرامیکی به همراه روکش ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طرح لبخند با لامینیت (وینیر)سرامیکی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طرح لبخند با لامینیت کامپوزیتی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

سفید کردن دندانها(بلیچینگ)

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی همراه با بلیچینگ(سفید کردن)

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی همراه با بلیچینگ(سفید کردن)

لبخندی زیبا همراه با فناوری

نمونه کار لومینر

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بستن فضای بین دندانی(دیاستم) با کامپوزیت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بستن فضای بین دندانی با کامپوزیت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بستن فضاهای بین دندانی با کامپوزیت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بازسازی دندانهای فک بالای بیمار با ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بازسازی دندانهای بیمار با ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بازسازی دندانهای بیمار با ایمپلنت و روکش

لبخندی زیبا همراه با فناوری

افزایش گیر دست دندان با مینی ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

افزایش گیر دست دندان با مینی ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

افزایش گیر دست دندان با مینی ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی بدون تراش دندانها

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی

لبخندی زیبا همراه با فناوری